info@kramervastgoedbeheer.nl

Voor huurders

Veel taken en werkzaamheden met betrekking tot huurwoningen worden door Kramer Vastgoedbeheer overgenomen van de eigenaren. Dit betreft alle zaken met betrekking tot huur, verhuur, huurverhoging, waarborgsom, het verhelpen van gebreken, oplossen van storingen, het verrichten van noodzakelijk onderhoud en reparaties tot gedeeltelijke of volledige renovaties van de woningen. Ook groot onderhoud behoort tot onze competentie. Om alle diensten te verduidelijken vindt u hieronder per onderdeel een overzicht.

 • In het opgestelde contract tussen Kramer Vastgoedbeheer (de verhuurder namens de eigenaar) en de huurder gaat de verhuurder uit van een goed huurderschap. De zorgverplichting van de huurder om zich te gedragen als een goed huurder ten aanzien van het gebruik van het gehuurde. Deze verplichting strekt zich niet alleen uit over het gebruik van het gehuurde, maar een huurder moet zich ook goed gedragen jegens de omgeving. Als een huurder overlast bezorgd aan buren wordt dit gezien als het niet goed gedragen als goed huurder. Het schenden van de verplichting van goed huurderschap kan een grond opleveren voor de ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder.
 • Voor wijzigingen, op en/of aanmerkingen met betrekking tot de verhuurde woning kunt u per email contact opnemen via info@kramervastgoedbeheer.nl. U ontvangt dan binnen 24 uur (op werkdagen) van ons een ontvangstbevestiging.
 • In het geval van sociale huurwoningen ontvangt de huurder elk jaar twee maanden voor de ingangsdatum een schriftelijke aankondiging van de jaarlijkse huurverhoging. In uw huurcontract staat op welke wijze de huurprijs jaarlijks wordt verhoogd.
 • Voor huurwoningen in de vrije sector is dit één maand van te voren. Net als bij bedrijfsruimten.
 • De opzegging voor een woning dient één maand van de voren te worden gedaan, tenzij in het contract anders is overeengekomen. U ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging en hebben wij de tijd voor een tussentijdse en een eindcontrole.
 • Bij nieuwe huurders wordt een waarborgsom gevraagd die gelijk is aan één maand huur. Wanneer de gehuurde woning in goede staat verkeert op het moment dat u als huurder vertrekt, dan krijgt u de betaalde waarborgsom teruggestort op uw rekening.
 • Verkeert de gehuurde woonruimte niet in de afgesproken staat en/of is er sprake van een huurachterstand, dan kan Kramer Vastgoedbeheer de schade verrekenen met de betaalde borgsom.
 • Ter voorkoming van misverstanden wijzen wij er uitdrukkelijk op, dat het op grond van het bepaalde in de op de huurovereenkomst van toepassing verklaarde algemene bepalingen niet is toegestaan de woning zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kramer Vastgoedbeheer geheel of gedeeltelijk in huur, onderhuur of gebruik aan derden af te staan.
 • Tevens wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat Kramer Vastgoedbeheer nimmer toestemming zal geven voor de verhuur van de woning via Airbnb of op een hiermee vergelijkbare wijze. Mocht door ons worden geconstateerd dat de huurder in strijd met dit verbod handelt of heeft gehandeld dan zullen wij in rechte ontbinding van de huurovereenkomst, alsmede veroordeling tot betaling van de contractuele boete alsmede vergoeding van alle als gevolg van de door illegale verhuur (cq het illegaal in gebruik geven van de woning) geleden schade vorderen via de kantonrechter.
 • Wij geven er de voorkeur aan dat de huurders gebruik maken van automatische incasso om huurachterstand te voorkomen. Het verschuldigde huurbedrag wordt door ons op de eerste van de maand van uw rekening afgeschreven.
 • Bij zelfstandige huurbetaling dient het verschuldigde huurbedrag op de eerste van de maand op ons rekeningnummer te zijn bijgeschreven onder vermelding van het huurdersnummer (te vinden in uw huurcontract) en de betreffende huurmaand.
 • Het belangrijkste voor de huurder met een huurachterstand is om zo snel mogelijk hierover contact te op te nemen met Kramer Vastgoedbeheer.
 • Een huurachterstand van drie maanden of meer is vrijwel altijd voldoende basis om het huurcontract met de huurder via de kantonrechter te kunnen ontbinden.
 • Als de huurder niet betaalt, dan pleegt deze wanprestatie. Iedere tekortkoming van de huurder in de nakoming van de huurovereenkomst geeft Kramer Vastgoedbeheer de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
 • Voor het melden van klachten en onderhoud kunt u een mail sturen naar: info@kramervastgoedbeheer.nl 
Omschrijf in uw email duidelijk wat de klacht betreft, in welk vertrek en locatie deze zich bevindt en hoe lang dit probleem al speelt. Om voor ons een betere inschatting te krijgen van het probleem zijn bijgevoegde foto’s wenselijk. Vergeet vooral niet om uw telefoonnummer te vermelden waarop u overdag te bereiken bent. Eventueel kunt u ons op werkdagen ook telefonisch bereiken tussen 10.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 020 671 85 42.
 • Huurders zijn zelf verantwoordelijk en dragen de kosten voor kleine herstellingen. De herstellingen aangewezen in de bijgaande link worden in ieder geval aangemerkt als kleine herstellingen als bedoeld in artikel 240 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het volledige overzicht vindt u hier.
 • Indien de huurder van plan is om zelf veranderingen en/of aanpassingen in de woning aan te brengen, waaronder ook leidingen en afvoeren, dient Kramer Vastgoedbeheer ruim van te voren te worden ingelicht. Pas na een schriftelijke toestemming van Kramer Vastgoedbeheer mag pas begonnen worden met deze verandering en/of aanpassing. Een controle na de verandering en/of aanpassing door onze bouwkundig medewerker moet door de huurder altijd worden toegestaan.
 • Als Kramer Vastgoedbeheer vaststelt dat een huurder een wietplantage of een laboratorium voor de produktie van drugs in de woning heeft, schakelen wij direct de politie in. Ook treffen wij juridische maatregelen en brengen de kosten hiervan in rekening bij de huurder. De juridische procedure is gericht op het ontruimen van de woning en het ontbinden van de huurovereenkomst. Na uitspraak van de rechter zal de huurder zijn of haar woning kwijtraken.
 • De huurder is niet gerechtigd tot het eigenhandig plaatsen van een schotelantenne, zowel tijdelijk als permanent, zonder een schriftelijke toestemming vooraf van Kramer Vastgoedbeheer.
 • Het is de huurder niet toegestaan om fietsen, kinderwagens e.d. te plaatsen in de trapportalen. Bovengenoemde artikelen mogen ook niet mee naar boven worden genomen, teneinde op last van de Brandweer inspectie, een vrije doorgang in een noodgeval voor iedereen te kunnen garanderen. Dit geldt ook voor huisraad, afval en dergelijke. Stalling is eveneens niet toegestaan om mogelijke schade aan de trapportalen te voorkomen. Mocht desondanks schade ontstaan dan zal de huurder hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Ontstane kosten voor reparatie worden in rekening gebracht bij de betreffende huurder.
 • In de algemene bepalingen van het met u gesloten huurcontract, is onder andere vermeld dat het gebruik van harde vloerbedekking zoals laminaat, parket, houten delen enz niet is toegestaan. U kunt hiermee veel overlast veroorzaken naar uw buren. Waar toch deze harde vloeren liggen dient u deze te verwijderen.
 • Wij drukken u op het hart om beslist geen celstof, maandverband, olie uit de frituurpan, kattenbakvulling of vet in het toilet of keukenafvoer te gooien. De kosten om de problemen van de, door de huurder veroorzaakte, verstoppingen te verhelpen worden doorberekend aan de desbetreffende huurder.
 • Indien van toepassing: denkt u aan het jaarlijks onderhoud van uw kachel en/of geiser en het jaarlijks laten vegen/reinigen van de schoorsteen- / afvoerkanalen.
 • Indien uw CV-installatie door Kramer Vastgoedbeheer is geplaatst dan kunt u voor onderhoud en storingen eveneens contact met ons opnemen via info@kramervastgoedbeheer.nl of op werkdagen telefonisch tussen 09.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 020 671 85 42
 • Bezoek aan ons kantoor is uitsluitend mogelijk op afspraak.
 • Slechts in zeer dringende gevallen buiten kantoortijd mag u Loodgieters en Installatiebedrijf Herdes, telefoon 020 623 05 58 of 06 53 303 624) inschakelen.
 • Alarmnummer: 112
 • Brand: 112 of 020 555 66 66
 • Inbraak: 112 of 0800 88 44
 • Meld misdaad anoniem: 0800 - 70 00
 • Elektra/Gas Nuon: 0900 - 08 08
 • Elektra/Gas Liander: 0900 - 00 09
 • Waternet: 0900 - 93 94
 • Kabeltelevisie Ziggo: 0900 - 15 80
Storing Melden